mengen-en-roeren-1

Kunstmest, bestrijdingsmiddelen voor insecten en ongedierte, onkruidverdelgingsmiddelen en meer...

Voor het krijgen van een goede oogst is tegenwoordig het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen voor insecten en ongedierte en onkruidverdelgingsmiddelen absoluut noodzakelijk. Deze preparaten moeten echter alle nauwkeurig aan het doel en aan de grondsoort aangepast worden. De bestrijdingsmiddelen voor ongedierte moeten, met alleen voor een bepaalde soort, bijzondere eigenschappen hebben. Ook van de mate waarin de planten door het ongedierte te lijden hebben, hangt de samenstelling van het bestrijdingsmiddel vaak af. Verder moet men bijvoorbeeld bij fruit rekening houden met het feit dat er vaak resten op het fruit achterblijven.

Kunstmeststoffen
De drie grondstoffen, die voor de opbouw van de planten het meest van belang zijn en in de grootste hoeveelheden opgenomen worden, zijn stikstof, fosfor en kalium. In de verschillende producten, die als kunstmest gebruikt worden, komen deze stoffen in sterk wisselende percentages voor.

Bij het inkopen laat men zich dus steeds het gehalte opgeven. Daar de verschillende soorten gewassen een sterk uiteenlopende behoefte aan stikstof, kalium of fosfor hebben, moet de samenstelling van de kunstmest doeltreffend uitgezocht worden. Speciaal bij stikstof speelt de vorm, waarin ze gebonden is, nog een grote rol. Het is dus niet steeds gelijk of men ammoniumsulfaat, natriumsulfaat of ureum neemt.

Fosforzuur verkrijgt men gewoonlijk in superfosfaat, ook als beendermeel of slakkenmeel, het kalium in de vorm van verschillende zouten.

HANDIG OM TE HEBBEN
Aardappel-mengmest
Ammoniumsulfaat (20% N) 50 dl
Superfosfaat (16% P2O5)  500 dl
Chilisalpeter 50 dl
Bloedmeel (13% N) 170 dl
Kali (50% K2O) 140 dl
Zand 90 dl

Deze kunstmest bevat 4% stikstof, 8% fosfor en 7% kali.

Mengmest 4-8-4
Ammoniumsulfaat 200 dl
Superfosfaat (16%) 500 dl
Kali (50% K2O) 80 dl
Zand of aarde 220 dl

Deze kunstmest bevat 4% stikstof, 8% fosforzuur en 4% kali.

aardappelplant-bloei
Aardappelplant

Tabak-mengmest
Ammoniumsulfaat (20,5% N) 293 dl
Oliezaden-extractieresten
(7% N)  286 dl
Katoenzaadmeel (5,5% N) 351 dl
Superfosfaat (18%) 778 dl
Kaliumsulfaat (48% K2O) 292 dl
tabaksplanten zelf telen
Tabaksplantage
Tuin-mengmest
Ammoniumsulfaat 293 dl
Chilisalpeter 125 dl
Oliezaden-extractieresten 286 dl
Superfosfaat 889 dl
Kaliumsulfaat 200 dl
Zand (vulstof) 207 dl
Gras-mengmest
Ammoniumsulfaat 585 dl
Ricinusafval 440 dl
Superfosfaat 667 dl
Kali 80 dl
Zand 228 dl
tuin

Grasvelden vrij van onkruid houden
Ammoniumsulfaat 6 dl
Superfosfaat 1,5 dl
Kaliumsulfaat 0,5 dl
IJzersulfaat 2 dl
Zand 10 dl

Dit mengsel wordt droog op het grasveld uitgestrooid. De verschillende zouten doden het onkruid terwijl het gras niet aangetast wordt. Het ijzer maakt het gras fraaier groen, terwijl de andere zouten, wanneer ze door de regen opgelost worden, als meststof dienen.

Men strooie ongeveer 60 g per m², bij voorkeur wanneer het gras droog is en de aarde vochtig. Men kan het maandelijks strooien tot het einde van juni. Kalk, dat soms gebruikt wordt om het groeien van mos tegen te gaan, bevordert het groeien van klaver. Hiertegen strooit men dan weer ammoniumsulfaat. Mos kan men met een mengsel van gelijke deelen ijzersulfaat en houtskool vernietigen.

Bruine plekken in grasperken, die tengevolge van bepaalde ziekten ontstaan, kan men weer doen groeien door een mengsel van 1 dl sublimaat (giftig), 2 dl calomel (giftig) en 30 dl fijn zand te strooien en dan goed te gieten.

Middel tegen ongedierte bij vee
Recept no. 1.
Paraffine-olie 15 dl
Pyrethrumextract 5 dl
Pine-oil 25 dl
Petroleum 55 dl

Recept no. 2.
Paraffine-olie 20 dl
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 30 dl
Petroleum 42 dl

Recept no. 3.
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 30 dl
Petroleumdestillaat 62 dl


Recept no. 4.
Paraffine-olie 30 dl
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 50 dl
Petroleum 12 dl
schapen

De bestanddelen worden eenvoudig gemengd. Pine-oil is een product, dat bij de fabricage van hars en terpentijn als bijproduct gewonnen wordt en voor doeleinden als hier genoemd zeer gunstige eigenschappen heeft. Het werk niet irriteerend op de huid en ruikt niet onaangenaam.

Speciaal bij melkkoeien is het middel zeer gunstig, daar het niet de minste invloed heeft op de smaak van de melk. Bovendien werkt het genezend op de ontstoken plekken tengevolge van insectenbeten. Alle gebruikte ingrediënten moeten zo zuiver mogelijk zijn.

jonge-stieren
Middel tegen luizen bij vee
Natriumfluoride 1 dl
Kiezelgoer 1 dl
Arsenicum-sproeimiddel van appels verwijderen.
  • In de meeste gevallen is een afwassen met zoutzuur van 0,33 % voldoende, steeds wanneer de sproeivloeistof niet oliehoudend was.
  • Indien op de schil kleine hoeveelheden was of olie aanwezig zijn, moet de concentratie van het zoutzuur tot 0,66 of 1,33 verhoogd worden. Hoger kan men niet gaan, daar bij 2 % zoutzuur de appels reeds aangetast worden.
  • In dit geval moet men aan het zoutzuur een emulsie van gezuiverde petroleum en kaoline toevoegen en de vloeistof tot 35 à 40℃ verwarmen.
Panama-ziekte bij bananen.
  • Deze ziekte wordt het beste bestreden met gasolie met een soortelijk gewicht van hoogstens 0,887. Bij iedere plant giet men ½ tot 1 l van de olie over de wortels en in de omgevende aarde.
Zwartrot bij Delphinium
Sublimaat (giftig) 1 dl
Natriumnitraat 1 dl
Water 1000 dl

De aarde om de wortels wordt met de oplossing rijkelijk begoten.

HANDIG OM TE HEBBEN


Hfst.2 - Preparaten Land- en Tuinbouw
uit mengen & Roeren deel 1:
Aardappel-mengmest - Mengmest 4-8-4 - Tabak-mengmest - Tuin-mengmest - Gras-mengmest - Grasvelden vrij van onkruid houden - Middel tegen ongedierte bij vee - Middel tegen luizen bij vee - Arsenicum-sproeimiddel van appels verwijderen - Panama-ziekte bij bananen - Zwartrot bij Delphinium
Preparaten Land- en Tuinbouw 2
Aardappelvlokken - Ontsmettingsmiddel voor pootaardappels - Ontsmettingsmiddel voor zaad - Aardwormgif - Slakkendooder - Gras tusschen steenen vernietigen - Kweekgras vernietigen - Aardappelziekte - Sproeimiddel - Sproeimiddel voor den Tuinbouw - Sproeimiddel tegen de bietenvlieg - Sproeimiddel tegen nematoden - Sproeimiddel tegen horzels - Uitroeien van varens - Insectenvangband
Preparaten Land- en Tuinbouw 3
Sproeimiddelen met pine-oil - Bestrijden van meeldauw - Sproeimiddel tegen insecten - Insectenpoeder - Koolmade - Korenworm - Veldmuizengif - Luizen- en mijtentabletten voor pluimvee - Luizenpoeder voor pluimvee - Middel tegen ingewandsziekte bij kippen - Veterinaire zalf - Hoesthoning voor paarden - Gezondheidspoeder voor paarden - Schurftzalf - Wormmiddel voor honden - Mierengif - Houtwormen - Wormen in bloempotten - Kwassiehoutoplossing - Cresol-zeepoplossing
- uit mengen & Roeren deel 2:
Preparaten Land- en Tuinbouw 4
Land- en Tuinbouw - Proeven doen
Preparaten Land- en Tuinbouw 5
Sproeimiddel tegen rupsen - Middel tegen paardevliegen - Ontsmetten van zaaibedden - Bariumpolysulfide - Middel tegen kalkpooten bij pluimvee - Insecten-vangband - Vruchtenboom-carbolineum - Middel tegen ontginningsziekte - Kresolzwavelzuur - Melkvet - Plantenhormonen - Antiseptisch strooipoeder voor honden - Hoefvet - Antiseptische hondenzeep - Het ontsmetten van stallen - Zwavelzalf voor huisdieren - Zwavellever - Zwavelkaarsen - Rookkaarsen - Luizenzalf - Kresolpoeder - Schurftzeep - Insectenbestrijdingsmiddel - Muggenpreparaten - Hars-oliezeep - Kakkerlakkengif - Vogelgeneesmiddelen - Reinigingsmiddel voor vogelkooien - Trekpleister voor paarden
Preparaten Land- en Tuinbouw 6
Paardenkoliekmiddel - Hoestmiddel - Koe-poeder - Wondmiddel - Wondzalf - Tegen diarrhee - Tegen koorts - Tegen dampigheid - Paarden-liniment - Tegen influenza - Schurftmiddel - Poeder om koeien meer melk te doen geven - Laxeermiddel - Middel tegen kalkpooten bij kippen - Legpoeder voor kippen - Kleuren van vogelveeren - Sproeimiddel tegen nematoden - Vogelzaad

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.

'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction